سبد خرید

جک روغنی

جک روغنی از مرسوم ترین ابزار موجود در یک کارگاه می باشد. وظیفه اصلی این جک جهت بالابردن قسمت های مشخصی از خودرو می باشد

از مزایای این جک میتوان به قدرت و قابل حمل بودن آن اشاره کرد.

شما در فروشگاه جامع هایپر گاراژ به سادگی قادر خواهید بود انواع جک روغنی مورد نیاز خود را انتخاب و نسبت به خرید آن اقدام نمایید.

جک روغنی

16 محصول وجود دارد

جک روغنی

جک روغنی 5تن ACTIVE-AC-3005

لطفا تماس بگیرید

جک روغنی 5تن ACTIVE-AC-3005

 جک روغنی یا bottle جک، جکی ست هیدرولیکی که برای بالابردن مقطعی خودرو یا سایر اجسام

سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. این جک توسط یک دسته یا handle کنترل شده و تا ارتفاع مناسب و

مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد

جک های روغنی در تناژ های گوناگون برای خودرو های سواری، کامیون، اتوبوس و سایر خودرو ها

مورد استفاده قرار می گیرد.

جک های روغنی بنا بر ابعاد و ساختار از سایر جک ها مثل جک سوسماری ارزان تر و مقرون به صرفه تر می باشند

شما می توانید انواع جک روغنی را در فروشگاه هایپر گاراژ انتخاب و خرید نمایید

جک روغنی

جک روغنی 30تن ACTIVE-AC-30

لطفا تماس بگیرید

جک روغنی 30تن ACTIVE-AC-30

 جک روغنی یا bottle جک، جکی ست هیدرولیکی که برای بالابردن مقطعی خودرو یا سایر اجسام

سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. این جک توسط یک دسته یا handle کنترل شده و تا ارتفاع مناسب و

مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد

جک های روغنی در تناژ های گوناگون برای خودرو های سواری، کامیون، اتوبوس و سایر خودرو ها

مورد استفاده قرار می گیرد.

جک های روغنی بنا بر ابعاد و ساختار از سایر جک ها مثل جک سوسماری ارزان تر و مقرون به صرفه تر می باشند

شما می توانید انواع جک روغنی را در فروشگاه هایپر گاراژ انتخاب و خرید نمایید

جک روغنی

جک روغنی 2تن ACTIVE-AC-3002

لطفا تماس بگیرید

جک روغنی 2تن ACTIVE-AC-3002

 جک روغنی یا bottle جک، جکی ست هیدرولیکی که برای بالابردن مقطعی خودرو یا سایر اجسام

سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. این جک توسط یک دسته یا handle کنترل شده و تا ارتفاع مناسب و

مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد

جک های روغنی در تناژ های گوناگون برای خودرو های سواری، کامیون، اتوبوس و سایر خودرو ها

مورد استفاده قرار می گیرد.

جک های روغنی بنا بر ابعاد و ساختار از سایر جک ها مثل جک سوسماری ارزان تر و مقرون به صرفه تر می باشند

شما می توانید انواع جک روغنی را در فروشگاه هایپر گاراژ انتخاب و خرید نمایید

جک روغنی

جک روغنی 20تن ACTIVE-AC-3020

لطفا تماس بگیرید

جک روغنی 20تن ACTIVE-AC-3020

 جک روغنی یا bottle جک، جکی ست هیدرولیکی که برای بالابردن مقطعی خودرو یا سایر اجسام

سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. این جک توسط یک دسته یا handle کنترل شده و تا ارتفاع مناسب و

مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد

جک های روغنی در تناژ های گوناگون برای خودرو های سواری، کامیون، اتوبوس و سایر خودرو ها

مورد استفاده قرار می گیرد.

جک های روغنی بنا بر ابعاد و ساختار از سایر جک ها مثل جک سوسماری ارزان تر و مقرون به صرفه تر می باشند

شما می توانید انواع جک روغنی را در فروشگاه هایپر گاراژ انتخاب و خرید نمایید

جک روغنی

جک روغنی 15تن ACTIVE-AC-3015

لطفا تماس بگیرید

جک روغنی 15تن ACTIVE-AC-3015

 جک روغنی یا bottle جک، جکی ست هیدرولیکی که برای بالابردن مقطعی خودرو یا سایر اجسام

سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. این جک توسط یک دسته یا handle کنترل شده و تا ارتفاع مناسب و

مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد

جک های روغنی در تناژ های گوناگون برای خودرو های سواری، کامیون، اتوبوس و سایر خودرو ها

مورد استفاده قرار می گیرد.

جک های روغنی بنا بر ابعاد و ساختار از سایر جک ها مثل جک سوسماری ارزان تر و مقرون به صرفه تر می باشند

شما می توانید انواع جک روغنی را در فروشگاه هایپر گاراژ انتخاب و خرید نمایید

جک روغنی

جک روغنی 10تن ACTIVE-AC-3010

لطفا تماس بگیرید

جک روغنی 10تن ACTIVE-AC-3010

 جک روغنی یا bottle جک، جکی ست هیدرولیکی که برای بالابردن مقطعی خودرو یا سایر اجسام

سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. این جک توسط یک دسته یا handle کنترل شده و تا ارتفاع مناسب و

مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد

جک های روغنی در تناژ های گوناگون برای خودرو های سواری، کامیون، اتوبوس و سایر خودرو ها

مورد استفاده قرار می گیرد.

جک های روغنی بنا بر ابعاد و ساختار از سایر جک ها مثل جک سوسماری ارزان تر و مقرون به صرفه تر می باشند

شما می توانید انواع جک روغنی را در فروشگاه هایپر گاراژ انتخاب و خرید نمایید

جک روغنی

جک روغنی 2تن RONIX-RH-4901

لطفا تماس بگیرید

جک روغنی 2تن RONIX-RH-4901

 جک روغنی یا bottle جک، جکی ست هیدرولیکی که برای بالابردن مقطعی خودرو یا سایر اجسام

سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. این جک توسط یک دسته یا handle کنترل شده و تا ارتفاع مناسب و

مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد

جک های روغنی در تناژ های گوناگون برای خودرو های سواری، کامیون، اتوبوس و سایر خودرو ها

مورد استفاده قرار می گیرد.

جک های روغنی بنا بر ابعاد و ساختار از سایر جک ها مثل جک سوسماری ارزان تر و مقرون به صرفه تر می باشند

شما می توانید انواع جک روغنی را در فروشگاه هایپر گاراژ انتخاب و خرید نمایید

جک روغنی

جک روغنی 10تن RONIX-RH-4904

لطفا تماس بگیرید

جک روغنی 10تن RONIX-RH-4904

 جک روغنی یا bottle جک، جکی ست هیدرولیکی که برای بالابردن مقطعی خودرو یا سایر اجسام

سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. این جک توسط یک دسته یا handle کنترل شده و تا ارتفاع مناسب و

مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد

جک های روغنی در تناژ های گوناگون برای خودرو های سواری، کامیون، اتوبوس و سایر خودرو ها

مورد استفاده قرار می گیرد.

جک های روغنی بنا بر ابعاد و ساختار از سایر جک ها مثل جک سوسماری ارزان تر و مقرون به صرفه تر می باشند

شما می توانید انواع جک روغنی را در فروشگاه هایپر گاراژ انتخاب و خرید نمایید

جک روغنی

جک روغنی 3تن RONIX-RH-4902

لطفا تماس بگیرید

جک روغنی 3تن RONIX-RH-4902

 جک روغنی یا bottle جک، جکی ست هیدرولیکی که برای بالابردن مقطعی خودرو یا سایر اجسام

سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. این جک توسط یک دسته یا handle کنترل شده و تا ارتفاع مناسب و

مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد

جک های روغنی در تناژ های گوناگون برای خودرو های سواری، کامیون، اتوبوس و سایر خودرو ها

مورد استفاده قرار می گیرد.

جک های روغنی بنا بر ابعاد و ساختار از سایر جک ها مثل جک سوسماری ارزان تر و مقرون به صرفه تر می باشند

شما می توانید انواع جک روغنی را در فروشگاه هایپر گاراژ انتخاب و خرید نمایید

جک روغنی

جک روغنی 15تن RONIX-RH-4905

لطفا تماس بگیرید

جک روغنی 15تن RONIX-RH-4905

 جک روغنی یا bottle جک، جکی ست هیدرولیکی که برای بالابردن مقطعی خودرو یا سایر اجسام

سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. این جک توسط یک دسته یا handle کنترل شده و تا ارتفاع مناسب و

مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد

جک های روغنی در تناژ های گوناگون برای خودرو های سواری، کامیون، اتوبوس و سایر خودرو ها

مورد استفاده قرار می گیرد.

جک های روغنی بنا بر ابعاد و ساختار از سایر جک ها مثل جک سوسماری ارزان تر و مقرون به صرفه تر می باشند

شما می توانید انواع جک روغنی را در فروشگاه هایپر گاراژ انتخاب و خرید نمایید

جک روغنی

جک روغنی 32تن RONIX-RH-4907

لطفا تماس بگیرید

جک روغنی 32تن RONIX-RH-4907

 جک روغنی یا bottle جک، جکی ست هیدرولیکی که برای بالابردن مقطعی خودرو یا سایر اجسام

سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. این جک توسط یک دسته یا handle کنترل شده و تا ارتفاع مناسب و

مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد

جک های روغنی در تناژ های گوناگون برای خودرو های سواری، کامیون، اتوبوس و سایر خودرو ها

مورد استفاده قرار می گیرد.

جک های روغنی بنا بر ابعاد و ساختار از سایر جک ها مثل جک سوسماری ارزان تر و مقرون به صرفه تر می باشند

شما می توانید انواع جک روغنی را در فروشگاه هایپر گاراژ انتخاب و خرید نمایید

جک روغنی

جک روغنی 2تن JACK IRAN-JK2

لطفا تماس بگیرید

جک روغنی 2تن JACK IRAN-JK2

 جک روغنی یا bottle جک، جکی ست هیدرولیکی که برای بالابردن مقطعی خودرو یا سایر اجسام

سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. این جک توسط یک دسته یا handle کنترل شده و تا ارتفاع مناسب و

مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد

جک های روغنی در تناژ های گوناگون برای خودرو های سواری، کامیون، اتوبوس و سایر خودرو ها

مورد استفاده قرار می گیرد.

جک های روغنی بنا بر ابعاد و ساختار از سایر جک ها مثل جک سوسماری ارزان تر و مقرون به صرفه تر می باشند

شما می توانید انواع جک روغنی را در فروشگاه هایپر گاراژ انتخاب و خرید نمایید

تنظیمات قالب

رنگ قالب
تصویر پس زمینه
سوالی دارید؟ گفتگو در واتس اپ...