سبد خرید

پرس

پرس ماشینی است جهت ایجاد فشار یا فرم دهی قطعه یا هر نوع جسم جامد

پرس ها بر اساس نوع ساخت به انواع مختلف تقسیم می شوند

پرس هیدرولیک : عامل فشار توسط یک سیال مانند روغن یا آب ایجاد می گردد

پرس مکانیکی : عامل فشار توسط نیروی چرخشی یک موتور برقی یا الکتروموتور و مبدل ها ایجاد می گردد

پرس پنوماتیک : عامل فشار در این نوع پرس، فشار هوا می باشد

پرس ها بر اساس نیاز در تناژ های متفاوتی تولید می شوند. 5، 10، 15 و 100 تن و بالاتر

از مرسوم ترین انواع پرس ها، پرس هیدرولیک می باشد که در مراکز تعمیراتی خودرو مورد استفاده قرار می گیرد

فروشگاه هایپر گاراژ تامین کننده انواع پرس های صنعتی در انواع مختلف می باشد

ما قدرت و مشخصات پرس های سفارشی شما را تضمین می کنیم

پرس

پرس

19 محصول وجود دارد

پرس

پرس هیدرولیک رومیزی 10تن

لطفا تماس بگیرید

پرس هیدرولیک رومیزی 10تن

پرس ماشینی است جهت ایجاد فشار یا فرم دهی قطعه یا هر نوع جسم جامد پرس ها بر اساس نوع ساخت به انواع مختلف تقسیم می شوند پرس هیدرولیک : عامل فشار توسط یک سیال مانند روغن یا آب ایجاد می گردد پرس مکانیکی : عامل فشار توسط نیروی چرخشی یک موتور برقی یا الکتروموتور و مبدل ها ایجاد می گردد پرس پنوماتیک : عامل فشار در این نوع پرس، فشار هوا می باشد پرس ها بر اساس نیاز در تناژ های متفاوتی تولید می شوند. 5، 10، 15 و 100 تن و بالاتر پرس ها دارای کارگیر جهت قرار دادن قطعه می باشند پرس ها بر اساس نیاز رومیزی، ایستاده یا دروازه ای می باشند از مرسوم ترین انواع پرس ها، پرس هیدرولیک می باشد که در مراکز تعمیراتی خودرو مورد استفاده قرار می گیرد فروشگاه هایپر گاراژ تامین کننده انواع پرس های صنعتی در انواع مختلف می باشد ما قدرت و مشخصات پرس های سفارشی شما را تضمین می کنیم.

پرس

پرس هیدرولیکی 15تن

لطفا تماس بگیرید

پرس هیدرولیکی 15تن

پرس ماشینی است جهت ایجاد فشار یا فرم دهی قطعه یا هر نوع جسم جامد پرس ها بر اساس نوع ساخت به انواع مختلف تقسیم می شوند پرس هیدرولیک : عامل فشار توسط یک سیال مانند روغن یا آب ایجاد می گردد پرس مکانیکی : عامل فشار توسط نیروی چرخشی یک موتور برقی یا الکتروموتور و مبدل ها ایجاد می گردد پرس پنوماتیک : عامل فشار در این نوع پرس، فشار هوا می باشد پرس ها بر اساس نیاز در تناژ های متفاوتی تولید می شوند. 5، 10، 15 و 100 تن و بالاتر پرس ها دارای کارگیر جهت قرار دادن قطعه می باشند پرس ها بر اساس نیاز رومیزی، ایستاده یا دروازه ای می باشند از مرسوم ترین انواع پرس ها، پرس هیدرولیک می باشد که در مراکز تعمیراتی خودرو مورد استفاده قرار می گیرد فروشگاه هایپر گاراژ تامین کننده انواع پرس های صنعتی در انواع مختلف می باشد ما قدرت و مشخصات پرس های سفارشی شما را تضمین می کنیم.

پرس

پرس هیدرولیک 20تن

لطفا تماس بگیرید

پرس هیدرولیک 20تن

پرس ماشینی است جهت ایجاد فشار یا فرم دهی قطعه یا هر نوع جسم جامد پرس ها بر اساس نوع ساخت به انواع مختلف تقسیم می شوند پرس هیدرولیک : عامل فشار توسط یک سیال مانند روغن یا آب ایجاد می گردد پرس مکانیکی : عامل فشار توسط نیروی چرخشی یک موتور برقی یا الکتروموتور و مبدل ها ایجاد می گردد پرس پنوماتیک : عامل فشار در این نوع پرس، فشار هوا می باشد پرس ها بر اساس نیاز در تناژ های متفاوتی تولید می شوند. 5، 10، 15 و 100 تن و بالاتر پرس ها دارای کارگیر جهت قرار دادن قطعه می باشند پرس ها بر اساس نیاز رومیزی، ایستاده یا دروازه ای می باشند از مرسوم ترین انواع پرس ها، پرس هیدرولیک می باشد که در مراکز تعمیراتی خودرو مورد استفاده قرار می گیرد فروشگاه هایپر گاراژ تامین کننده انواع پرس های صنعتی در انواع مختلف می باشد ما قدرت و مشخصات پرس های سفارشی شما را تضمین می کنیم.

پرس

پرس هیدرولیک 25تن

لطفا تماس بگیرید

پرس هیدرولیک 25تن

پرس ماشینی است جهت ایجاد فشار یا فرم دهی قطعه یا هر نوع جسم جامد پرس ها بر اساس نوع ساخت به انواع مختلف تقسیم می شوند پرس هیدرولیک : عامل فشار توسط یک سیال مانند روغن یا آب ایجاد می گردد پرس مکانیکی : عامل فشار توسط نیروی چرخشی یک موتور برقی یا الکتروموتور و مبدل ها ایجاد می گردد پرس پنوماتیک : عامل فشار در این نوع پرس، فشار هوا می باشد پرس ها بر اساس نیاز در تناژ های متفاوتی تولید می شوند. 5، 10، 15 و 100 تن و بالاتر پرس ها دارای کارگیر جهت قرار دادن قطعه می باشند پرس ها بر اساس نیاز رومیزی، ایستاده یا دروازه ای می باشند از مرسوم ترین انواع پرس ها، پرس هیدرولیک می باشد که در مراکز تعمیراتی خودرو مورد استفاده قرار می گیرد فروشگاه هایپر گاراژ تامین کننده انواع پرس های صنعتی در انواع مختلف می باشد ما قدرت و مشخصات پرس های سفارشی شما را تضمین می کنیم.

پرس

پرس هیدرولیک 30تن

لطفا تماس بگیرید

پرس هیدرولیک 30تن

پرس ماشینی است جهت ایجاد فشار یا فرم دهی قطعه یا هر نوع جسم جامد پرس ها بر اساس نوع ساخت به انواع مختلف تقسیم می شوند پرس هیدرولیک : عامل فشار توسط یک سیال مانند روغن یا آب ایجاد می گردد پرس مکانیکی : عامل فشار توسط نیروی چرخشی یک موتور برقی یا الکتروموتور و مبدل ها ایجاد می گردد پرس پنوماتیک : عامل فشار در این نوع پرس، فشار هوا می باشد پرس ها بر اساس نیاز در تناژ های متفاوتی تولید می شوند. 5، 10، 15 و 100 تن و بالاتر پرس ها دارای کارگیر جهت قرار دادن قطعه می باشند پرس ها بر اساس نیاز رومیزی، ایستاده یا دروازه ای می باشند از مرسوم ترین انواع پرس ها، پرس هیدرولیک می باشد که در مراکز تعمیراتی خودرو مورد استفاده قرار می گیرد فروشگاه هایپر گاراژ تامین کننده انواع پرس های صنعتی در انواع مختلف می باشد ما قدرت و مشخصات پرس های سفارشی شما را تضمین می کنیم.

پرس

پرس هیدرولیک 35تن

لطفا تماس بگیرید

پرس هیدرولیک 35تن

پرس ماشینی است جهت ایجاد فشار یا فرم دهی قطعه یا هر نوع جسم جامد پرس ها بر اساس نوع ساخت به انواع مختلف تقسیم می شوند پرس هیدرولیک : عامل فشار توسط یک سیال مانند روغن یا آب ایجاد می گردد پرس مکانیکی : عامل فشار توسط نیروی چرخشی یک موتور برقی یا الکتروموتور و مبدل ها ایجاد می گردد پرس پنوماتیک : عامل فشار در این نوع پرس، فشار هوا می باشد پرس ها بر اساس نیاز در تناژ های متفاوتی تولید می شوند. 5، 10، 15 و 100 تن و بالاتر پرس ها دارای کارگیر جهت قرار دادن قطعه می باشند پرس ها بر اساس نیاز رومیزی، ایستاده یا دروازه ای می باشند از مرسوم ترین انواع پرس ها، پرس هیدرولیک می باشد که در مراکز تعمیراتی خودرو مورد استفاده قرار می گیرد فروشگاه هایپر گاراژ تامین کننده انواع پرس های صنعتی در انواع مختلف می باشد ما قدرت و مشخصات پرس های سفارشی شما را تضمین می کنیم.

پرس

پرس هیدرولیک 40تن

لطفا تماس بگیرید

پرس هیدرولیک 40تن

پرس ماشینی است جهت ایجاد فشار یا فرم دهی قطعه یا هر نوع جسم جامد پرس ها بر اساس نوع ساخت به انواع مختلف تقسیم می شوند پرس هیدرولیک : عامل فشار توسط یک سیال مانند روغن یا آب ایجاد می گردد پرس مکانیکی : عامل فشار توسط نیروی چرخشی یک موتور برقی یا الکتروموتور و مبدل ها ایجاد می گردد پرس پنوماتیک : عامل فشار در این نوع پرس، فشار هوا می باشد پرس ها بر اساس نیاز در تناژ های متفاوتی تولید می شوند. 5، 10، 15 و 100 تن و بالاتر پرس ها دارای کارگیر جهت قرار دادن قطعه می باشند پرس ها بر اساس نیاز رومیزی، ایستاده یا دروازه ای می باشند از مرسوم ترین انواع پرس ها، پرس هیدرولیک می باشد که در مراکز تعمیراتی خودرو مورد استفاده قرار می گیرد فروشگاه هایپر گاراژ تامین کننده انواع پرس های صنعتی در انواع مختلف می باشد ما قدرت و مشخصات پرس های سفارشی شما را تضمین می کنیم.

پرس

پرس هیدرولیک 45تن

لطفا تماس بگیرید

پرس هیدرولیک 45تن

پرس ماشینی است جهت ایجاد فشار یا فرم دهی قطعه یا هر نوع جسم جامد پرس ها بر اساس نوع ساخت به انواع مختلف تقسیم می شوند پرس هیدرولیک : عامل فشار توسط یک سیال مانند روغن یا آب ایجاد می گردد پرس مکانیکی : عامل فشار توسط نیروی چرخشی یک موتور برقی یا الکتروموتور و مبدل ها ایجاد می گردد پرس پنوماتیک : عامل فشار در این نوع پرس، فشار هوا می باشد پرس ها بر اساس نیاز در تناژ های متفاوتی تولید می شوند. 5، 10، 15 و 100 تن و بالاتر پرس ها دارای کارگیر جهت قرار دادن قطعه می باشند پرس ها بر اساس نیاز رومیزی، ایستاده یا دروازه ای می باشند از مرسوم ترین انواع پرس ها، پرس هیدرولیک می باشد که در مراکز تعمیراتی خودرو مورد استفاده قرار می گیرد فروشگاه هایپر گاراژ تامین کننده انواع پرس های صنعتی در انواع مختلف می باشد ما قدرت و مشخصات پرس های سفارشی شما را تضمین می کنیم.

پرس

پرس هیدرولیک 50تن

لطفا تماس بگیرید

پرس هیدرولیک 50تن

پرس ماشینی است جهت ایجاد فشار یا فرم دهی قطعه یا هر نوع جسم جامد پرس ها بر اساس نوع ساخت به انواع مختلف تقسیم می شوند پرس هیدرولیک : عامل فشار توسط یک سیال مانند روغن یا آب ایجاد می گردد پرس مکانیکی : عامل فشار توسط نیروی چرخشی یک موتور برقی یا الکتروموتور و مبدل ها ایجاد می گردد پرس پنوماتیک : عامل فشار در این نوع پرس، فشار هوا می باشد پرس ها بر اساس نیاز در تناژ های متفاوتی تولید می شوند. 5، 10، 15 و 100 تن و بالاتر پرس ها دارای کارگیر جهت قرار دادن قطعه می باشند پرس ها بر اساس نیاز رومیزی، ایستاده یا دروازه ای می باشند از مرسوم ترین انواع پرس ها، پرس هیدرولیک می باشد که در مراکز تعمیراتی خودرو مورد استفاده قرار می گیرد فروشگاه هایپر گاراژ تامین کننده انواع پرس های صنعتی در انواع مختلف می باشد ما قدرت و مشخصات پرس های سفارشی شما را تضمین می کنیم.

پرس

پرس هیدرولیک 55تن

لطفا تماس بگیرید

پرس هیدرولیک 55تن

پرس ماشینی است جهت ایجاد فشار یا فرم دهی قطعه یا هر نوع جسم جامد پرس ها بر اساس نوع ساخت به انواع مختلف تقسیم می شوند پرس هیدرولیک : عامل فشار توسط یک سیال مانند روغن یا آب ایجاد می گردد پرس مکانیکی : عامل فشار توسط نیروی چرخشی یک موتور برقی یا الکتروموتور و مبدل ها ایجاد می گردد پرس پنوماتیک : عامل فشار در این نوع پرس، فشار هوا می باشد پرس ها بر اساس نیاز در تناژ های متفاوتی تولید می شوند. 5، 10، 15 و 100 تن و بالاتر پرس ها دارای کارگیر جهت قرار دادن قطعه می باشند پرس ها بر اساس نیاز رومیزی، ایستاده یا دروازه ای می باشند از مرسوم ترین انواع پرس ها، پرس هیدرولیک می باشد که در مراکز تعمیراتی خودرو مورد استفاده قرار می گیرد فروشگاه هایپر گاراژ تامین کننده انواع پرس های صنعتی در انواع مختلف می باشد ما قدرت و مشخصات پرس های سفارشی شما را تضمین می کنیم.

پرس

پرس هیدرولیک 60تن

لطفا تماس بگیرید

پرس هیدرولیک 60تن

پرس ماشینی است جهت ایجاد فشار یا فرم دهی قطعه یا هر نوع جسم جامد پرس ها بر اساس نوع ساخت به انواع مختلف تقسیم می شوند پرس هیدرولیک : عامل فشار توسط یک سیال مانند روغن یا آب ایجاد می گردد پرس مکانیکی : عامل فشار توسط نیروی چرخشی یک موتور برقی یا الکتروموتور و مبدل ها ایجاد می گردد پرس پنوماتیک : عامل فشار در این نوع پرس، فشار هوا می باشد پرس ها بر اساس نیاز در تناژ های متفاوتی تولید می شوند. 5، 10، 15 و 100 تن و بالاتر پرس ها دارای کارگیر جهت قرار دادن قطعه می باشند پرس ها بر اساس نیاز رومیزی، ایستاده یا دروازه ای می باشند از مرسوم ترین انواع پرس ها، پرس هیدرولیک می باشد که در مراکز تعمیراتی خودرو مورد استفاده قرار می گیرد فروشگاه هایپر گاراژ تامین کننده انواع پرس های صنعتی در انواع مختلف می باشد ما قدرت و مشخصات پرس های سفارشی شما را تضمین می کنیم.

پرس

پرس هیدرولیک 65تن

لطفا تماس بگیرید

پرس هیدرولیک 65تن

پرس ماشینی است جهت ایجاد فشار یا فرم دهی قطعه یا هر نوع جسم جامد پرس ها بر اساس نوع ساخت به انواع مختلف تقسیم می شوند پرس هیدرولیک : عامل فشار توسط یک سیال مانند روغن یا آب ایجاد می گردد پرس مکانیکی : عامل فشار توسط نیروی چرخشی یک موتور برقی یا الکتروموتور و مبدل ها ایجاد می گردد پرس پنوماتیک : عامل فشار در این نوع پرس، فشار هوا می باشد پرس ها بر اساس نیاز در تناژ های متفاوتی تولید می شوند. 5، 10، 15 و 100 تن و بالاتر پرس ها دارای کارگیر جهت قرار دادن قطعه می باشند پرس ها بر اساس نیاز رومیزی، ایستاده یا دروازه ای می باشند از مرسوم ترین انواع پرس ها، پرس هیدرولیک می باشد که در مراکز تعمیراتی خودرو مورد استفاده قرار می گیرد فروشگاه هایپر گاراژ تامین کننده انواع پرس های صنعتی در انواع مختلف می باشد ما قدرت و مشخصات پرس های سفارشی شما را تضمین می کنیم.