سبد خرید

خرک

خرک ابزاری ست جهت نگهداری خودرو، زمانی که خودرو توسط جک سوسماری بالا برده می شود.

شما در فروشگاه جامع هایپر گاراژ به سادگی قادر خواهید بود انواع خرک مورد نیاز خود را انتخاب و نسبت به خرید آن اقدام نمایید.

خرک

12 محصول وجود دارد

خرک

خرک 3تن چینی

لطفا تماس بگیرید

خرک 3تن چینی

خرک ها یکی از ابزارهای مکمل جک‌های سوسماری محسوب می‌شوند. خرک‌ها از جمله ابزارهای

کاربردی هستند که در هنگام تعمیرات خودرو و تعویض چرخ‌ها استفاده می شوند. خرک ها قابلیت بالا

بردن و نگه داشتن خودرو را برعهده دارند و از خرک‌ها برای ثابت نگه داشتن خودرو درحالتی که با جک

بالا آمده است استفاده می‌شوند. خرک‌ها به دلیل نوع طراحی از ایستایی بالایی برخوردارند. با کمک خرک 

از تکان‌ها و ضرباتی که در حین تعمیر به خودرو وارد می‌شوند جلوگیری می شود

شما می توانید این محصول را از فروشگاه هایپر گاراژ تهیه فرمایید.

خرک

خرک 3تن بزرگ ایرانی

لطفا تماس بگیرید

خرک 3تن بزرگ ایرانی

خرک ها یکی از ابزارهای مکمل جک‌های سوسماری محسوب می‌شوند. خرک‌ها از جمله ابزارهای

کاربردی هستند که در هنگام تعمیرات خودرو و تعویض چرخ‌ها استفاده می شوند. خرک ها قابلیت بالا

بردن و نگه داشتن خودرو را برعهده دارند و از خرک‌ها برای ثابت نگه داشتن خودرو درحالتی که با جک

بالا آمده است استفاده می‌شوند. خرک‌ها به دلیل نوع طراحی از ایستایی بالایی برخوردارند. با کمک خرک 

از تکان‌ها و ضرباتی که در حین تعمیر به خودرو وارد می‌شوند جلوگیری می شود

شما می توانید این محصول را از فروشگاه هایپر گاراژ تهیه فرمایید.

خرک

خرک 3تن پین دار جفت

لطفا تماس بگیرید

خرک 3تن پین دار جفت

خرک ها یکی از ابزارهای مکمل جک‌های سوسماری محسوب می‌شوند. خرک‌ها از جمله ابزارهای

کاربردی هستند که در هنگام تعمیرات خودرو و تعویض چرخ‌ها استفاده می شوند. خرک ها قابلیت بالا

بردن و نگه داشتن خودرو را برعهده دارند و از خرک‌ها برای ثابت نگه داشتن خودرو درحالتی که با جک

بالا آمده است استفاده می‌شوند. خرک‌ها به دلیل نوع طراحی از ایستایی بالایی برخوردارند. با کمک خرک 

از تکان‌ها و ضرباتی که در حین تعمیر به خودرو وارد می‌شوند جلوگیری می شود

شما می توانید این محصول را از فروشگاه هایپر گاراژ تهیه فرمایید.

خرک

خرک 5تن بلند

لطفا تماس بگیرید

خرک 5تن بلند

خرک ها یکی از ابزارهای مکمل جک‌های سوسماری محسوب می‌شوند. خرک‌ها از جمله ابزارهای

کاربردی هستند که در هنگام تعمیرات خودرو و تعویض چرخ‌ها استفاده می شوند. خرک ها قابلیت بالا

بردن و نگه داشتن خودرو را برعهده دارند و از خرک‌ها برای ثابت نگه داشتن خودرو درحالتی که با جک

بالا آمده است استفاده می‌شوند. خرک‌ها به دلیل نوع طراحی از ایستایی بالایی برخوردارند. با کمک خرک 

از تکان‌ها و ضرباتی که در حین تعمیر به خودرو وارد می‌شوند جلوگیری می شود

شما می توانید این محصول را از فروشگاه هایپر گاراژ تهیه فرمایید.

خرک

خرک 2تن کوچک ایرانی

لطفا تماس بگیرید

خرک 2تن کوچک ایرانی

خرک ها یکی از ابزارهای مکمل جک‌های سوسماری محسوب می‌شوند. خرک‌ها از جمله ابزارهای

کاربردی هستند که در هنگام تعمیرات خودرو و تعویض چرخ‌ها استفاده می شوند. خرک ها قابلیت بالا

بردن و نگه داشتن خودرو را برعهده دارند و از خرک‌ها برای ثابت نگه داشتن خودرو درحالتی که با جک

بالا آمده است استفاده می‌شوند. خرک‌ها به دلیل نوع طراحی از ایستایی بالایی برخوردارند. با کمک خرک 

از تکان‌ها و ضرباتی که در حین تعمیر به خودرو وارد می‌شوند جلوگیری می شود

شما می توانید این محصول را از فروشگاه هایپر گاراژ تهیه فرمایید.

خرک

خرک NOVA-NTS2083

لطفا تماس بگیرید

خرک NOVA-NTS2083

خرک ها یکی از ابزارهای مکمل جک‌های سوسماری محسوب می‌شوند. خرک‌ها از جمله ابزارهای

کاربردی هستند که در هنگام تعمیرات خودرو و تعویض چرخ‌ها استفاده می شوند. خرک ها قابلیت بالا

بردن و نگه داشتن خودرو را برعهده دارند و از خرک‌ها برای ثابت نگه داشتن خودرو درحالتی که با جک

بالا آمده است استفاده می‌شوند. خرک‌ها به دلیل نوع طراحی از ایستایی بالایی برخوردارند. با کمک خرک 

از تکان‌ها و ضرباتی که در حین تعمیر به خودرو وارد می‌شوند جلوگیری می شود

شما می توانید این محصول را از فروشگاه هایپر گاراژ تهیه فرمایید.

خرک

خرک 3تن سپهر

6,000,000 ریال

خرک 3تن سپهر

خرک ها یکی از ابزارهای مکمل جک‌های سوسماری محسوب می‌شوند. خرک‌ها از جمله ابزارهای

کاربردی هستند که در هنگام تعمیرات خودرو و تعویض چرخ‌ها استفاده می شوند. خرک ها قابلیت بالا

بردن و نگه داشتن خودرو را برعهده دارند و از خرک‌ها برای ثابت نگه داشتن خودرو درحالتی که با جک

بالا آمده است استفاده می‌شوند. خرک‌ها به دلیل نوع طراحی از ایستایی بالایی برخوردارند. با کمک خرک 

از تکان‌ها و ضرباتی که در حین تعمیر به خودرو وارد می‌شوند جلوگیری می شود

شما می توانید این محصول را از فروشگاه هایپر گاراژ تهیه فرمایید.

خرک

خرک 3تن جک ایران

لطفا تماس بگیرید

خرک 3تن جک ایران

خرک ها یکی از ابزارهای مکمل جک‌های سوسماری محسوب می‌شوند. خرک‌ها از جمله ابزارهای

کاربردی هستند که در هنگام تعمیرات خودرو و تعویض چرخ‌ها استفاده می شوند. خرک ها قابلیت بالا

بردن و نگه داشتن خودرو را برعهده دارند و از خرک‌ها برای ثابت نگه داشتن خودرو درحالتی که با جک

بالا آمده است استفاده می‌شوند. خرک‌ها به دلیل نوع طراحی از ایستایی بالایی برخوردارند. با کمک خرک 

از تکان‌ها و ضرباتی که در حین تعمیر به خودرو وارد می‌شوند جلوگیری می شود

شما می توانید این محصول را از فروشگاه هایپر گاراژ تهیه فرمایید.

خرک

خرک CIZETA-ART84

لطفا تماس بگیرید

خرک CIZETA-ART84

خرک ها یکی از ابزارهای مکمل جک‌های سوسماری محسوب می‌شوند. خرک‌ها از جمله ابزارهای

کاربردی هستند که در هنگام تعمیرات خودرو و تعویض چرخ‌ها استفاده می شوند. خرک ها قابلیت بالا

بردن و نگه داشتن خودرو را برعهده دارند و از خرک‌ها برای ثابت نگه داشتن خودرو درحالتی که با جک

بالا آمده است استفاده می‌شوند. خرک‌ها به دلیل نوع طراحی از ایستایی بالایی برخوردارند. با کمک خرک 

از تکان‌ها و ضرباتی که در حین تعمیر به خودرو وارد می‌شوند جلوگیری می شود

شما می توانید این محصول را از فروشگاه هایپر گاراژ تهیه فرمایید.

خرک

خرک دنده ای3تن BIGRED T43001C

لطفا تماس بگیرید

خرک دنده ای3تن BIGRED T43001C

خرک ها یکی از ابزارهای مکمل جک‌های سوسماری محسوب می‌شوند. خرک‌ها از جمله ابزارهای

کاربردی هستند که در هنگام تعمیرات خودرو و تعویض چرخ‌ها استفاده می شوند. خرک ها قابلیت بالا

بردن و نگه داشتن خودرو را برعهده دارند و از خرک‌ها برای ثابت نگه داشتن خودرو درحالتی که با جک

بالا آمده است استفاده می‌شوند. خرک‌ها به دلیل نوع طراحی از ایستایی بالایی برخوردارند. با کمک خرک 

از تکان‌ها و ضرباتی که در حین تعمیر به خودرو وارد می‌شوند جلوگیری می شود

شما می توانید این محصول را از فروشگاه هایپر گاراژ تهیه فرمایید.

خرک

خرک CIZETA-ART82

لطفا تماس بگیرید

خرک CIZETA-ART82

خرک ها یکی از ابزارهای مکمل جک‌های سوسماری محسوب می‌شوند. خرک‌ها از جمله ابزارهای

کاربردی هستند که در هنگام تعمیرات خودرو و تعویض چرخ‌ها استفاده می شوند. خرک ها قابلیت بالا

بردن و نگه داشتن خودرو را برعهده دارند و از خرک‌ها برای ثابت نگه داشتن خودرو درحالتی که با جک

بالا آمده است استفاده می‌شوند. خرک‌ها به دلیل نوع طراحی از ایستایی بالایی برخوردارند. با کمک خرک 

از تکان‌ها و ضرباتی که در حین تعمیر به خودرو وارد می‌شوند جلوگیری می شود

شما می توانید این محصول را از فروشگاه هایپر گاراژ تهیه فرمایید.

خرک

خرک 3تن ACTIVE-AC3003JS

لطفا تماس بگیرید

خرک 3تن ACTIVE-AC3003JS

خرک ها یکی از ابزارهای مکمل جک‌های سوسماری محسوب می‌شوند. خرک‌ها از جمله ابزارهای

کاربردی هستند که در هنگام تعمیرات خودرو و تعویض چرخ‌ها استفاده می شوند. خرک ها قابلیت بالا

بردن و نگه داشتن خودرو را برعهده دارند و از خرک‌ها برای ثابت نگه داشتن خودرو درحالتی که با جک

بالا آمده است استفاده می‌شوند. خرک‌ها به دلیل نوع طراحی از ایستایی بالایی برخوردارند. با کمک خرک 

از تکان‌ها و ضرباتی که در حین تعمیر به خودرو وارد می‌شوند جلوگیری می شود

شما می توانید این محصول را از فروشگاه هایپر گاراژ تهیه فرمایید.

تنظیمات قالب

رنگ قالب
تصویر پس زمینه
سوالی دارید؟ گفتگو در واتس اپ...