سبد خرید

جک قیچی

جک قیچی کاربرد های گوناگونی دارد. جک قیچی یک جک با کاربری چند گانه، حد فاصلیست مابین جک های دوستون و چهارستون.

بنابراین این جک جک بسیار محبوبی می باشد.

این جک از دیدگاه نصب، در دو نوع نصب داخل زمین یا inground و یا نصب روی زمین یا onground موجود می باشند

همانطور که قبلا کفته شد، انتخاب نوع جک از دیدگاه نصب بیشتر مربوط به نوع مصالح کف می باشد

بنابراین کارفرمایانی که میخواهند جک متحرک باشد از نوع داخل زمین و کسانی که ماندگاری و ثبات جک را میخواهند از نوع جک قیچی، نصب داخل زمین استفاده می کنند.

جک قیچی

جک قیچی

جک قیچی LAUNCH-TLT835WA

لطفا تماس بگیرید

جک قیچی LAUNCH-TLT835WA

جک قیچی یک جک با کاربری چند گانه، حد فاصلیست مابین جک های دوستون و چهارستون. جک قیچی کاربرد های گوناگونی دارد. این جک از دیدگاه نصب، در دو نوع نصب داخل زمین یا inground و یا نصب روی زمین یا onground موجود می باشند همانطور که قبلا کفته شد، انتخاب نوع جک از دیدگاه نصب بیشتر مربوط به نوع مصالح کف می باشد بنابراین کارفرمایانی که میخواهند جک متحرک باشد از نوع نصب روی زمین و کسانی که ماندگاری و ثبات جک را میخواهند از نوع جک قیچی، نصب داخل زمین استفاده می کنند. جک قیچی کاربرد های گوناگونی دارد از جمله سرویس چرخ ها که بصورت زیر رکابی مورد استفاده قرار می گیرد و جک کارشناسی رنگ خودرو که معمولا با ارتفاع یک متر استفاده می شود و جک قیچی برای استفاده های جنرال یا عمومی و تعویض روغن و همچنین میزان فرمان از جک قیچی در مراکز معاینه فنی و در ایستگاه آخر جهت بازدید جلوبندی و اتصالات و همچنین بررسی میزان لقی فرمان نیز استفاده می شود

جک قیچی

جک قیچی LAUNCH-TLT630A

لطفا تماس بگیرید

جک قیچی LAUNCH-TLT630A

جک قیچی یک جک با کاربری چند گانه، حد فاصلیست مابین جک های دوستون و چهارستون. جک قیچی کاربرد های گوناگونی دارد. این جک از دیدگاه نصب، در دو نوع نصب داخل زمین یا inground و یا نصب روی زمین یا onground موجود می باشند همانطور که قبلا کفته شد، انتخاب نوع جک از دیدگاه نصب بیشتر مربوط به نوع مصالح کف می باشد بنابراین کارفرمایانی که میخواهند جک متحرک باشد از نوع نصب روی زمین و کسانی که ماندگاری و ثبات جک را میخواهند از نوع جک قیچی، نصب داخل زمین استفاده می کنند. جک قیچی کاربرد های گوناگونی دارد از جمله سرویس چرخ ها که بصورت زیر رکابی مورد استفاده قرار می گیرد و جک کارشناسی رنگ خودرو که معمولا با ارتفاع یک متر استفاده می شود و جک قیچی برای استفاده های جنرال یا عمومی و تعویض روغن و همچنین میزان فرمان از جک قیچی در مراکز معاینه فنی و در ایستگاه آخر جهت بازدید جلوبندی و اتصالات و همچنین بررسی میزان لقی فرمان نیز استفاده می شود

جک قیچی

جک قیچی SCT-7330-S-INGROUND

لطفا تماس بگیرید

جک قیچی SCT-7330-S-INGROUND

جک قیچی یک جک با کاربری چند گانه، حد فاصلیست مابین جک های دوستون و چهارستون. جک قیچی کاربرد های گوناگونی دارد. این جک از دیدگاه نصب، در دو نوع نصب داخل زمین یا inground و یا نصب روی زمین یا onground موجود می باشند همانطور که قبلا کفته شد، انتخاب نوع جک از دیدگاه نصب بیشتر مربوط به نوع مصالح کف می باشد بنابراین کارفرمایانی که میخواهند جک متحرک باشد از نوع نصب روی زمین و کسانی که ماندگاری و ثبات جک را میخواهند از نوع جک قیچی، نصب داخل زمین استفاده می کنند. جک قیچی کاربرد های گوناگونی دارد از جمله سرویس چرخ ها که بصورت زیر رکابی مورد استفاده قرار می گیرد و جک کارشناسی رنگ خودرو که معمولا با ارتفاع یک متر استفاده می شود و جک قیچی برای استفاده های جنرال یا عمومی و تعویض روغن و همچنین میزان فرمان از جک قیچی در مراکز معاینه فنی و در ایستگاه آخر جهت بازدید جلوبندی و اتصالات و همچنین بررسی میزان لقی فرمان نیز استفاده می شود

جک قیچی

جک قیچی تشخیص رنگ مدل PL-Z30Y

1,690,000,000 ریال

جک قیچی تشخیص رنگ مدل PL-Z30Y

جک قیچی یک جک با کاربری چند گانه، حد فاصلیست مابین جک های دوستون و چهارستون. جک قیچی کاربرد های گوناگونی دارد. این جک از دیدگاه نصب، در دو نوع نصب داخل زمین یا inground و یا نصب روی زمین یا onground موجود می باشند همانطور که قبلا کفته شد، انتخاب نوع جک از دیدگاه نصب بیشتر مربوط به نوع مصالح کف می باشد بنابراین کارفرمایانی که میخواهند جک متحرک باشد از نوع نصب روی زمین و کسانی که ماندگاری و ثبات جک را میخواهند از نوع جک قیچی، نصب داخل زمین استفاده می کنند. جک قیچی کاربرد های گوناگونی دارد از جمله سرویس چرخ ها که بصورت زیر رکابی مورد استفاده قرار می گیرد و جک کارشناسی رنگ خودرو که معمولا با ارتفاع یک متر استفاده می شود و جک قیچی برای استفاده های جنرال یا عمومی و تعویض روغن و همچنین میزان فرمان از جک قیچی در مراکز معاینه فنی و در ایستگاه آخر جهت بازدید جلوبندی و اتصالات و همچنین بررسی میزان لقی فرمان نیز استفاده می شود

جک قیچی

جک قیچی رو کار PULI مدل PLB30

2,590,000,000 ریال

جک قیچی رو کار PULI مدل PLB30

جک قیچی یک جک با کاربری چند گانه، حد فاصلیست مابین جک های دوستون و چهارستون. جک قیچی کاربرد های گوناگونی دارد. این جک از دیدگاه نصب، در دو نوع نصب داخل زمین یا inground و یا نصب روی زمین یا onground موجود می باشند همانطور که قبلا کفته شد، انتخاب نوع جک از دیدگاه نصب بیشتر مربوط به نوع مصالح کف می باشد بنابراین کارفرمایانی که میخواهند جک متحرک باشد از نوع نصب روی زمین و کسانی که ماندگاری و ثبات جک را میخواهند از نوع جک قیچی، نصب داخل زمین استفاده می کنند. جک قیچی کاربرد های گوناگونی دارد از جمله سرویس چرخ ها که بصورت زیر رکابی مورد استفاده قرار می گیرد و جک کارشناسی رنگ خودرو که معمولا با ارتفاع یک متر استفاده می شود و جک قیچی برای استفاده های جنرال یا عمومی و تعویض روغن و همچنین میزان فرمان از جک قیچی در مراکز معاینه فنی و در ایستگاه آخر جهت بازدید جلوبندی و اتصالات و همچنین بررسی میزان لقی فرمان نیز استفاده می شود

جک قیچی

جک قیچی تشخیص رنگ متحرک PL-B30M

لطفا تماس بگیرید

جک قیچی تشخیص رنگ متحرک PL-B30M

جک قیچی یک جک با کاربری چند گانه، حد فاصلیست مابین جک های دوستون و چهارستون. جک قیچی کاربرد های گوناگونی دارد. این جک از دیدگاه نصب، در دو نوع نصب داخل زمین یا inground و یا نصب روی زمین یا onground موجود می باشند همانطور که قبلا کفته شد، انتخاب نوع جک از دیدگاه نصب بیشتر مربوط به نوع مصالح کف می باشد بنابراین کارفرمایانی که میخواهند جک متحرک باشد از نوع نصب روی زمین و کسانی که ماندگاری و ثبات جک را میخواهند از نوع جک قیچی، نصب داخل زمین استفاده می کنند. جک قیچی کاربرد های گوناگونی دارد از جمله سرویس چرخ ها که بصورت زیر رکابی مورد استفاده قرار می گیرد و جک کارشناسی رنگ خودرو که معمولا با ارتفاع یک متر استفاده می شود و جک قیچی برای استفاده های جنرال یا عمومی و تعویض روغن و همچنین میزان فرمان از جک قیچی در مراکز معاینه فنی و در ایستگاه آخر جهت بازدید جلوبندی و اتصالات و همچنین بررسی میزان لقی فرمان نیز استفاده می شود

جک قیچی

جک قیچی FANBAO-S3200

لطفا تماس بگیرید

جک قیچی FANBAO-S3200

جک قیچی یک جک با کاربری چند گانه، حد فاصلیست مابین جک های دوستون و چهارستون. جک قیچی کاربرد های گوناگونی دارد. این جک از دیدگاه نصب، در دو نوع نصب داخل زمین یا inground و یا نصب روی زمین یا onground موجود می باشند همانطور که قبلا کفته شد، انتخاب نوع جک از دیدگاه نصب بیشتر مربوط به نوع مصالح کف می باشد بنابراین کارفرمایانی که میخواهند جک متحرک باشد از نوع نصب روی زمین و کسانی که ماندگاری و ثبات جک را میخواهند از نوع جک قیچی، نصب داخل زمین استفاده می کنند. جک قیچی کاربرد های گوناگونی دارد از جمله سرویس چرخ ها که بصورت زیر رکابی مورد استفاده قرار می گیرد و جک کارشناسی رنگ خودرو که معمولا با ارتفاع یک متر استفاده می شود و جک قیچی برای استفاده های جنرال یا عمومی و تعویض روغن و همچنین میزان فرمان از جک قیچی در مراکز معاینه فنی و در ایستگاه آخر جهت بازدید جلوبندی و اتصالات و همچنین بررسی میزان لقی فرمان نیز استفاده می شود

جک قیچی

جک قیچی FANBAO-ONGROUND

لطفا تماس بگیرید

جک قیچی FANBAO-ONGROUND

جک قیچی یک جک با کاربری چند گانه، حد فاصلیست مابین جک های دوستون و چهارستون. جک قیچی کاربرد های گوناگونی دارد. این جک از دیدگاه نصب، در دو نوع نصب داخل زمین یا inground و یا نصب روی زمین یا onground موجود می باشند همانطور که قبلا کفته شد، انتخاب نوع جک از دیدگاه نصب بیشتر مربوط به نوع مصالح کف می باشد بنابراین کارفرمایانی که میخواهند جک متحرک باشد از نوع نصب روی زمین و کسانی که ماندگاری و ثبات جک را میخواهند از نوع جک قیچی، نصب داخل زمین استفاده می کنند. جک قیچی کاربرد های گوناگونی دارد از جمله سرویس چرخ ها که بصورت زیر رکابی مورد استفاده قرار می گیرد و جک کارشناسی رنگ خودرو که معمولا با ارتفاع یک متر استفاده می شود و جک قیچی برای استفاده های جنرال یا عمومی و تعویض روغن و همچنین میزان فرمان از جک قیچی در مراکز معاینه فنی و در ایستگاه آخر جهت بازدید جلوبندی و اتصالات و همچنین بررسی میزان لقی فرمان نیز استفاده می شود

جک قیچی

جک قیچی S4000

لطفا تماس بگیرید

جک قیچی S4000

جک قیچی یک جک با کاربری چند گانه، حد فاصلیست مابین جک های دوستون و چهارستون. جک قیچی کاربرد های گوناگونی دارد. این جک از دیدگاه نصب، در دو نوع نصب داخل زمین یا inground و یا نصب روی زمین یا onground موجود می باشند همانطور که قبلا کفته شد، انتخاب نوع جک از دیدگاه نصب بیشتر مربوط به نوع مصالح کف می باشد بنابراین کارفرمایانی که میخواهند جک متحرک باشد از نوع نصب روی زمین و کسانی که ماندگاری و ثبات جک را میخواهند از نوع جک قیچی، نصب داخل زمین استفاده می کنند. جک قیچی کاربرد های گوناگونی دارد از جمله سرویس چرخ ها که بصورت زیر رکابی مورد استفاده قرار می گیرد و جک کارشناسی رنگ خودرو که معمولا با ارتفاع یک متر استفاده می شود و جک قیچی برای استفاده های جنرال یا عمومی و تعویض روغن و همچنین میزان فرمان از جک قیچی در مراکز معاینه فنی و در ایستگاه آخر جهت بازدید جلوبندی و اتصالات و همچنین بررسی میزان لقی فرمان نیز استفاده می شود

تنظیمات قالب

رنگ قالب
تصویر پس زمینه
سوالی دارید؟ گفتگو در واتس اپ...